پیوند

27/01/2020
آکادمی تخصصی پزشکی سن پترزبورگ در سال 1907 تاسيس شد. دانشکده ها: دانشکده پزشکی عمومی: اين دانشکده در سال 1966 تاسيس شد. اين دانشکده در طول سالهای فعاليت خود بيش از 7500 دانشجو در زمينه پزشکی عمومی آموزش داده است. مدت زمان تحصيل در اين دانشکده 6 سال می باشد. در اين دانشکده 25 گروه آموزشی ( کرسی علمی )‌فعاليت می کنند. دانشکده طب پيشگيری: اين دانشکده در سال 1920 عنوان " انستيتو دولتی ‌پزشکی‌" را دريافت کرد و در سال 1991 با عنوان دانشکده طب پيشگيری آغاز به فعاليت کرد. در اين دانشکده 26 گروه های آموزشی مختلف فعاليت می کنند. آموزش دانش جويان در زمينه طب پيشگيری در دانشکده طب پزشکی عمومی نيز انجام می شود. دانشکده تحصيلات تکميلی: در اين دانشکده گروه های آموزشی زير فعاليت می کنند. متدهای نوين آموزش: در اين گروه تخصص هايی نظير بهداشت کار و اپيد، تغذيه انسان، بهداشت کودکان و نوجوانان، تشخيصات آزمايشگاهی وجود دارد. گروه آموزشی طب سنتی که در سال 2000تاسيس شد. کادر علمی اين گروه شامل 14 استاد می باشد که دو نفر آنها با درجه علمی دکترای علوم و 9 نفر آنها کانديدای علوم می باشد. گروه آموزشی بهداشت اجتماعی و حمايت از مصرف کننده. گروه آموزشی روان درمانی، گروه آموزشی تحقيقات آزمايشگاهی و بهداشتی دانشکده حرفه های اجتماعی دانشکده دانشجويان خارجی دانشکده آموزش تخصصی پرستاری: دانشجويان در اين دانشکده می بايست 14 واحد درسی و 4 دوره زير را بگذرانند: دوره ای از رشته های علوم انسانی و اجتماعی و اقتصادی، دوره علوم پزشکی و رياضيات، دوره رشته های پيش رفته و دوره تخصصی